Instagram photos and videos tagged with #shooting

Popular Now

 @talangore_ehsas on Instagram photo January 23
+ Board

بانو حواست باشد ..! مرد تو پر است از حرفها و غصه های نگفته ..گوش شنوای حرفهایش باش .. بانو حواست باشد .! مرد تو اگر دلش تنهایی می طلبید هیچ گاه شانه های مردانه اش را به زیر بار هزاران تعهد خم نمیکرد تا آشیانی بسازد برایت با گرمای عشق ...تنهایش مگذار .. بانو حواست باشد ..! مرد تو ..مرد توست ؛ سالاری است از جنس خودت ؛ آرامشی است از جنس آسمان ؛ تکیه گاهی است از جنس غیرت ...به او اعتماد کن .. بانو حوا