Instagram photos and videos tagged with #caspea

Popular Now

هیئت بدنسازی دزفول @dezbbb_iran on Instagram photo October 17
+ Board

کول هالتر دست باز اجرای این حرکت ترکیبی دربر گیرنده عضلات دلتویید (قدامی،میانی،خلفی)و عضلات تراپز و ذوزنقه ای بالا میباشد،که به رشد و توسعه این عضلات منجر میشود. و عضلات بازو ، پشت بازو،ساعد و مچ تحت فشار ثانویه قرار خواهند گرفت و نقش کمک کننده را دارند. در این تمرین ،هنگام بالا بردن وزنه سعی کنید بازوها بالاتر از مچ👈(حالت خنثی) و ساعد قرار گیرند. تنفس(دم وبازدم) در بخش مثبت و منفی الزامیست و هن