Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
0

... ใครอยากจะได้ปัญญา ต้องเข้าหาทุกข์ . ถ้าเข้าหาสุขก็ได้กิเลส ได้ความหลง ได้ความยึดติด ได้ความอยากให้มันสุขไปนาน ๆ . แต่ไม่มีอะไรมันจะสุขไปนาน ๆหรอก "เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป" .................................. คัดลอกการสนทนาธรรม ธรรมะบนเขา 5/11/2558 #พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี #ทางโลกมิให้เสื่อมทางธรรมไม่มัวหมอง

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
0

"คนเราตั้งใจจะละความชั่ว ละความบาปทั้งหลาย ละได้ทุกคน ถ้าตั้งใจเอาจริง แต่มันยากอยู่ตรงที่ว่า เราจะไม่เอาจริงกันเท่านั้นเอง" ... #พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ที่มา : ธรรมะพระวัดป่า

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
3

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ... จาก FB_pae Nopthip ที่มา : เรารักพระราชวงศ์ไทย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
5

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จดูงานและประทานคำแนะนำแก่นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ... ภาพจาก FB_ H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
2

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปวางศิลาฤกษ์วิหารกัลยาณมิตร และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ณ เทวสถาน บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ... ภาพจาก FB_ Yai Wong

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
1

“เราขาด“สัมมาทิฏฐิ”ข้อเดียว ปฏิบัติเท่าไหร่ เราอาจจะไม่ได้ผล หลวงพ่อชาบอกว่า... เหมือนกับการจับปลา ในหนองที่ไม่มีปลา จะขยันหมั่นเพียรเท่าไหร่ ถ้าไม่มีปลาอยู่ในที่นั้น ความเพียรก็จะเป็นหมัน . การทำทิฏฐิคือความเห็นให้ตรง หมายถึงการสั่งสมสัมมาทิฏฐิ ซึ่งต้องอาศัยการค่อยๆล้างความเชื่อเก่า ล้างความคิดเห็นเก่า ล้างค่านิยม ทัศนคติ ล้างท่าทีต่อชีวิตและโลก ที่ยังประกอบด้วย กิเลส ตัณหา ออกจากจิตใจ แล้วย้อมให

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
0

“ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีใครรู้ ทั้งยาก ทั้งน้อย และระคนด้วยทุกข์ ความเพียรพยายามที่จะช่วยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้ว ไม่ต้องตายได้นั้น ไม่มีเลย แม้อยู่ได้ถึงชรา ก็ต้องตาย เพราะสัตว์ทั้งหลาย มีธรรมดาอย่างนี้เอง” . สัลลสูตร บาลีพระไตรปิฎก สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๐/๔๔๗ ... หมายเหตุ : พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่อุบาสกคนหนึ่งที่มีความโศกเศร้าอันเนื่องมาจากบุตรตาย #พุทธธรร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
1

เราสั่งสอนโลกด้วยความแน่ใจมั่นใจทุกอย่าง ไม่ว่าจะสอนเรื่องบาป บาปมีจริง ๆ ประจักษ์ใจ ได้รู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสั่งสอนโลก บุญมีจริง ๆ ประจำใจ นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพานมีจริง ๆ ประจักษ์ในใจของตัวเอง ตลอดถึงเปรต ผี เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่อยมานั้น ไม่มีข้อขัดข้อแย้ง กราบท่านอย่างราบด้วยความเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ใจตามภูมิวาสนาของตน . เพราะฉะนั้นการสั่งสอนโลกจึงไม่มีความส

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
1

ธรรมะอรุณสวัสดิ์...รับวันใหม่ ... 🍂เมื่อนึกถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาว มันไม่เนิ่นนาน เดี๋ยวมันก็แก่ชรา ครั้นเมื่อถึงคราวเป็นผู้แก่ชรา ก็พิจารณาความแก่ที่อยู่กับตัว หรือคนหนุ่มสาวก็พิจารณาคนแก่ที่เราเห็นทั่วๆ ไป พยายามพิจารณาดูว่าคนแก่เป็นอย่างไร มันทุกข์ไหม มันเป็นอย่างไร มันลำบากขนาดไหน แล้วก็น้อมมาสู่ตัวเองว่า เราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้น สักวันเราก็ต้องเหมือนกัน . ☘️ความแก่นี้ มันไม่

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
0

ถาม : จะมีวิธีลืมอดีตที่ขมขื่นที่คิดว่าตัวเองเป็น Wednesday child หรือ ลูกคนกลาง ที่พ่อแม่ไม่รักได้อย่างไร และ หากลืมได้ จะเป็นการสร้างกุศลแก่ตัวเอง หรือแก่พ่อแม่หรือไม่อย่างไร . ท่านปสันโนตอบ : มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง คือ พ่อแม่จะรักหรือไม่รัก เราก็ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบที่จะเลือกคุณธรรม เลือกความสุข ตราบใดที่เราเก็บความรู้สึกจากอดีตของเราไว้ ก็เสมือนได้สร้า

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 21
1

#อยากทราบเรื่องมาร . ถาม ขอให้อธิบายคำว่า 'มาร' โดยละเอียด . ตอบ มารนั้นหมายถึง สิ่งที่ฆ่าหรือขัดขวางบุคคลให้ตายไปจากคุณงามความดี หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุคุณงามความดี ในเวลาที่ตายจากโลกมนุษย์แล้ว ท่านแบ่งไว้ ๕ อย่าง คือ . ๑. อภิสังขารมาร มารคือเจตนากรรมในอดีตภพ อันได้แก่ปุญญาภิสังขาร เจตนาอันเป็นบุญได้แก่ เจตนาในมหากุศล ๘ รูปฌานกุศล ๕ อปุญญาภิสังขาร เจตนาคือบาป ได้แก่ เจตนาในอกุศล ๑๒ และอาเนญชาภิส

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

ในแต่ละปี... จงทำชีวิตให้ “ดีขึ้น” เพราะในแต่ละวัน... ชีวิตกำลัง..”สั้นลง”

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
2

"พระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐในการที่อาศัยเหตุผล อันเที่ยงแท้ตามเป็นจริง เป็นพื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ได้ตามวิสัยของตน จึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์" . ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ . พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
1

#พราหมณ์ภารทวาช . บุคคลฆ่าอะไรได้ ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศก ข้าแต่พระโคดม พระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมอะไรเป็นธรรมอันเอก ฯ . #พระผู้มีพระภาค ตรัสตอบว่า . บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก . ดูกรพราหมณ์ พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธ อันมีมูลเป็นพิษ มีที่สุดอันคืนคลาย เพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ฯ ..................

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
5

“คนหรือเด็ก ที่เคยเป็น..เทพเทวดา” ..นางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้ว..จุติมาเกิดเป็นมนุษย์ สังเกตง่าย ๆ คือ เวลาเขาเจอพระเดินมา เขาจะมีการยกมือ..ไหว้เรียบร้อย โดยไม่มีผู้ใหญ่ คอยบอกคอยกล่าวให้ทำ เขาจะทำ..ของเขาเอง เข้าวัดเข้าวา ชอบ ความบริสุทธิ์ของเขา นี่ก็นิสัยเดิม ๆ ของเขา เขาเคยเป็นเทพ..เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามา . พวกนี้นิสัยเขาจะดูเรียบร้อย เคารพในพระเจ้าพระสงฆ์ เคารพในหมู่คณะ เขาเป็นตั้งแต่..อยู่บนสวรรค์แล

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
2

ความเลวร้ายในโลกที่ไหนที่ไม่มาจากความเห็นแก่ตัว ไม่มี ไม่มี . ความเลวร้ายทุกอย่างทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัว แล้วกำลังมีอยู่ในโลก ในบ้านเราก็มี บ้านอื่นก็มี ประเทศเราก็มี ประเทศอื่นก็มี และก็กำลังจะมีกันทั้งโลก ทั้งโลก เพราะความเห็นแก่ตัวมันมีความยั่วยวน มีความหลอกลวง ก็เป็นกันทั้งโลก... . โลกมันกำลังวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว ช่วยกันเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไปเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไป ป้องกันความเห็นแก่ตัว

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
7

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีกำไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้น ๆ มีการกู้เท่านั้น ๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอำนาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

"คำเตือนจากหลวงตา" . ....อย่าอ่อนแอท้อแท้ในสิ่งที่ดี อย่าเข้มแข็งในสิ่งที่ชั่ว ให้พยายามดัดแปลงตัวเอง คนเราถ้าไม่มีการดัดแปลงเลย เป็นคนดีไม่ได้นะ ... #หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาพโดย คุณ Wiwat Khunoopakarn #รูปภาพพระพุทธศาสนาเพื่อการแบ่งปันในทางการกุศล

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

#จิตชอบคิดสร้างเรื่อง #พระอาจารย์ชยสาโร (Shaun Chiverton) ... ธรรมชาติของจิตชอบคิดไม่หยุดหย่อน และสร้างเรื่องได้นานาหลากหลาย จิตของเราเหมือนห้องที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ หลาย ๆ อย่าง ซึ่งทำให้เราทำอะไรไม่สะดวก เดินไปทางไหนก็ชนเฟอร์นิเจอร์อยู่เรื่อย ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม่ดีทั้งหมด ชิ้นที่สวยงามเป็นประโยชน์ก็มี แต่เนื่องจากมีมากเกินไปจนรกรุงรังเกะกะ ไม่ได้จัดระเบียบ #มันจึงสร้างปัญหา ... จ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
1

... เมื่อมรรคมันกล้ามันก็ฆ่ากิเลส แต่ถ้ากิเลสมันมาก #มรรคก็เจริญไม่ไหว ..." ... พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ....... ภาพ : #ทางโลกมิให้เสื่อมทางธรรมไม่มัวหมอง

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
2

#อยู่กับปัจจุบัน #พระอาจารย์ไพศาล_วิสาโล ... ถ้าหากว่ากายอยู่คู่กับใจ กายอยู่ตรงนี้ ใจก็อยู่ตรงนี้ #อยู่ทุกที่ก็มีความสุข แต่ส่วนใหญ่... กายอยู่ตรงนี้ก็จริง แต่ไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหน .

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

โลกมันจะเป็นอย่างไร ถ้าทั้งโลกมันเห็นแก่ตัว? . โลกมันกำลังวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว ช่วยกันเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไปเร็วๆ เผยแผ่ธรรมะออกไป ป้องกันความเห็นแก่ตัว กำจัดความเห็นแก่ตัว อย่าให้ความเห็นแก่ตัวมันมากไปกว่านี้ ครอบงำโลกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ โลกมันจะวินาศ . ศาสนาทุกๆ ศาสนาที่มีอยู่ในโลกล้วนแต่สอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวทั้งนั้น แต่เรียกชื่อต่างๆ กัน ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์ แม้แต่อะไรก็ตามที่

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
8

"โกรธคนนั้น โกรธคนนี้ ไม่พอใจเขา นี่เป็นเรื่องของกิเลส ที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขา เขาจะผิดเท่าฟ้า เท่าแผ่นดิน ก็ตาม #ความไม่พอใจในเขาก็คือ_กิเลสของเรานี่เอง" ... #หลวงปู่ใหญ่พระมหาบัว ญาณสัมปันโน #กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
1

...ผมจะหงอกก็ปล่อยให้มันหงอกไป หนังจะเหี่ยวก็ปล่อยให้มันเหี่ยวไป ถึงเวลามันเจ็บก็รักษาไป รักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป จนกว่ามันจะตายไป . ถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตาย ไม่มีใครห้ามได้ หมอเก่งขนาดไหน ยาวิเศษขนาดไหน ก็.. "ไม่สามารถยับยั้งความตายได้" . แต่ถ้ามีสติ มีปัญญานี้ "จะยับยั้งความทุกข์ใจได้" ใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย . ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม ของเราเอ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

เปรียบกับสุนัขนอนอยู่บนกองข้าวเปลือก ท้องร้อง จ๊อก จ๊อก มันก็นอนอยู่ จิตวิตกจะไปกินที่ไหนหนอ ท้องมันหิว ก็โจนออกไปจากกองข้าวเปลือกวิ่งไปหาเศษอาหาร อาหารมีอยู่ แต่มันไม่รู้จัก เพราะไม่เห็นข้าว มันกินข้าวเปลือกไม่ได้ ... ความรู้มีอยู่ ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่อง โง่ขนาดสุนัขมันนอนบนกองข้าวเปลือก น่าสงสาร ข้าวสารมีอยู่ แต่เปลือกมันปิด #เหมือนกับวิมุตติมีอยู่_แต่สมมติมันปิด ... #หลวงพ่อชา_สุภัทโท #ธร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

#เวลาจะหลับจะนอนก็อย่าได้ปล่อยวางการไหว้พระสวดมนต์ย่อ ๆ ตามกำลังของเราก็ยังดี และพยายามสงบใจของเราซึ่งสร้างแต่อารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ประจำ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ให้เข้าสู่ความสงบกับคำบริกรรม คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ มีสติรับรู้ ระงับอารมณ์ที่จิตใจชอบคิดในแง่ต่าง ๆ นั้นเข้าสู่อารมณ์เดียวคือ พุทโธ ๆ เป็นต้น ด้วยความมีสติ เป็นเวลาอย่างน้อยไม่ให้ต่ำกว่า ๑๐ นาที เรียกว่านั่งภาวนา รำพึงใคร่ครวญ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

🍂ความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ไม่เคยหายไปด้วยคำพูด คำอธิบายของคนอื่น แต่มันจะหายไป ก็ด้วยการปฏิบัติของตนเอง🍁 ... #พระอาจารย์ชยสาโร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
1

จำหลักไว้ว่า กุศลใดทีทำแล้วให้นึกถึงบ่อยๆ อกุศลใดที่ทำแล้ว ลืมมันไปซะ การที่เรานึกถึงอกุศล ซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็คือจิตมันจะขึ้นวิถีของอกุศลใหม่ เท่ากับเราทำอกุศลซ้ำแล้วซ้ำอีก . แต่ถ้าเราทำบุญมา ทำดีมา เราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีก จิตก็ขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่ เหมือนทำดีซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะฉะนั้นถ้าทำผิดศีลนะ ลืมมันซะ แค่ตั้งใจว่าต่อไปจะสำรวมระวัง ไม่ทำอีก ... #หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
0

อนุสัยทั้งหลายยิ่งรุนแรง สันดานเราก็เสียมากขึ้นๆ ยิ่งแก่ยิ่งแย่ลง พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า จิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำ ไหลลงต่ำเพราะว่าเราชอบสะสมกิเลสนั่นเอง แต่ถ้าเรามาหัดเจริญสติ คอยรู้สึกตัวเรื่อยๆ กิเลสเกิดแล้วรู้ กิเลสเกิดแล้วรู้ นี่เรียกว่าเราเจริญปัญญา เราไม่เคยมีทาน เราก็ทำทาน ไม่เคยมีศีล เราก็รักษาศีลขึ้นมา ไม่เคยทำความสงบ ก็ทำความสงบขึ้นมา ไม่เคยรู้ความจริงของกายของใจ ก็มาหัดรู้ความจริงของกายขอ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 20
2

ยิ้มให้ชีวิต . แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ชีวิตก็สามารถให้สิ่งดี ๆ แก่เราได้มากมาย แม้กระทั่งความทุกข์ที่เราเจอะเจอ ก็สามารถเป็นประโยชน์แก่เรา หากเรารู้จักเรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมา ประสบการณ์ชีวิตสามารถสอนเราให้รู้จักเปลี่ยนทุกข์เป็นสุข อีกทั้งโอกาสต่าง ๆ ที่ชีวิตมอบให้แก่เรา ก็สามารถทำให้เราพบประโยชน์สูงสุดของชีวิต นั่นคือ อิสรภาพจากทุกข์ อันเป็นสุขที่ประเสริฐยิ่ง . ชีวิตเป็นมิตรที่ดีที่สุดข

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 17
0

...เรากลับสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อย ๆ ทุกข์กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ . มีใครมาบอกให้หยุดก็ไม่หยุด "จะเอาแต่ใจของตนเอง" อยากจะให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ . นี่แหล่ะคือ ความโง่เขลา เบาปัญญา อวิชา โมหะ ที่หลอกให้ใจ ผลิตความทุกข์เผาใจตนเองอยู่ตลอดเวลา . เพราะไม่เจริญปัญญา ไม่พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เห็นอริยสัจ 4 เพราะไม่บำ

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 17
0

#_สมุทัย #_ความอยาก_เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ . “มีความอยากทีไร ก็มี“ความทุกข์”ขึ้นมาทุกที ท่านถึงสอนว่า “ตัณหา”เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ . ความอยากเกิดจากความไร้เดียงสา ไม่รู้ความจริง ไม่เห็นความจริงของชีวิต ของธาตุ ของขันธ์ ของกาย ของใจ ของรูป ของนาม ว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง ล้วนแต่เป็นของทุกข์ ล้วนแต่เป็นของบังคับไม่ได้ ดังนั้น วิธีต่อสู้ ถ้าจะสู้ให้เด็ดขาด ก็ต้องสู้จนเกิด“ปัญญา” เห็น“ความจริง”... ว่าร

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 17
0

... ความเป็นมิตรไม่มีในบุคคลใด อย่าไปว่าบุคคลนั้นเลย... แต่ค่อย ๆ ออกห่าง ความกตัญญูไม่มีในบุคคลใด #การคบกับคนนั้นก็ไร้ประโยชน์

Kanchana Montraporn @kmontraporn on Instagram photo February 17
1

เมื่อมีผู้ถามถึงการตาย การเกิดใหม่ หรือถามถึงชาติหน้าชาติหลัง หลวงปู่ไม่เคยสนใจที่จะตอบ หรือเมื่อมีผู้กล่าวค้านว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงประการใด หลวงปู่ไม่เคยค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อจะเอาค้านใคร หรือไม่เคยหาหลักฐาน เพื่อยืนยันให้ใครยอมจำนนแต่ประการใด ท่านกลับแนะนำว่า ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลัง หรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีล

Popular Now

Julia | Photography, Travel @alexstubborn on Instagram photo February 21
+ Board

Последние дни - самые насыщенные. От того и самые быстроидущие. Одно дело, когда ты перемещаешься между пляжем, номером, кафе и близлежащими локациями, которые уже видел не по одному разу, и другое - когда отправляешься в другую часть острова после завтрака и возвращаешься затемно. Да я ж моря уже четвёртый день не вижу - разве что не больше, чем со смотровой или с пляжа 😂 Кстати, о них. Расскажу

M A S H A   L O B A N O V A @masha_lobanovaa on Instagram photo February 21
+ Board

Ребята, кто ещё не придумал что дарить мужчинам на 23 февраля, вот вам отличная идея😉 Авторские расчёски, натуральные масла для роста бороды по скандинавской технологии, обалденные подарочные наборы и много чего классного, вы найдёте в 👉🏼@spadarclub для своих настоящих мужчин🔥Все для бородачей и тех, кто хочет стать ее обладателем🤘🏼

Royal Blunts, Inc. @royalblunts on Instagram photo February 21
+ Board

Another recap of this weeks festivities in #Vegas with the one and only..... @actornoelg reppin and kicking it with #royalblunts at the #champstradeshow2018 The Premier Counter Culture B2B Expo Since 1999‼️#RoyalBlunts will be on the scene from Feb 19-21👌🏽👌🏽

MARINA DALI Makeup Artist @marinadali on Instagram photo February 21
+ Board

Держите полезный совет, что делать если тональное средство вам не подходит. 1️⃣Прогадали с цветом. ▪️Слишком светлый - это не так страшно, как кажется. Подчеркните скульптором тени на лице, нанесите бронзатор на объёмную часть скуловой кости и периферию лба, добавьте румян на яблочки щёк - и ваш тональный уже не выглядит, как смерть на лице. ▪️Слишком тёмный - вот здесь уже сложнее. Либо используй

گەورەترین پەیجی جوانکاری کوردی @ferbuni.mikyaj on Instagram photo February 21
+ Board

لە ئیشی کوێ ئەچێ 😂🤦🏻‍♀️ بۆ نەورۆز شازی ستایلە 😂 #هێلی _________ سلێمانی//❤️ بۆدەسکەوتنی هەموو بابەتێکی جونکاری و Make Up باشترین لە کوالێتی و گونجاوترین نرخ سەردانی @dilman_cosmetics ✅ @dilman_cosmetics✅ _______________ بۆ ئەندامەکانمان لە هەولێر بۆ دەسکەوتنی هەر بابەتێکی جوانکاری بە باشترین کوالێتی سەردانی @farman_cosmetics91 ✅ @farman_cosmetics91 ✅ بکەن