타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 22
13

똥군 . . . @uki1214 #최근들어우리같이찍은사진이없네요 #멀쩡해지고사진한판찍으러갑시다요 #좋은시간보내고오세요 #독박육아따위내가해보리다

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 21
13

아우진짜 . . . #잘뛰지도못하는게 #차오는데 #막튀어나가고 #엄마심장쫄깃쫄깃 #손좀잡자 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 21
2

타코베베 문어양을 위한 디자인 헤어밴드 www.takkobebe.com . . . #타코베베 #헤어밴드 #출산선물 #육아용품 #헤어핀 #액세서리

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 21
7

타코베베 문어양을 위한 디자인 헤어밴드 www.takkobebe.com . . . #타코베베 #헤어밴드 #출산선물 #육아용품 #헤어핀 #액세서리

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 21
51

기린모가지 . . . #제필수품 #앞머리옆머리정리핀 #추천드리고싶어 #아침부터셀카를찍게되네요:) #쑥스러움이많아 #라이브도잘못하는데 #강추하고싶어서 #기린모가지핀 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 20
41

혹시 . . . #다들씻겨서어린이집보내요? #눈꼽만띄고가자 #문어양

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 20
15

검은고릴라, 검은문어 . . . #요리할때놀아주니참으로 #바람직하도다 #뽀로로따위 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 20
7

11차 누룩요거트 주문명단 . . . #홈페이지에공지했어요:)

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 20
31

문어애미 . . . #열일하는중 #추천드리고싶은 #기린모가지핀

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 19
20

아따 . . . #길다 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 19
14

🐉쓴다 . . . #용쓰는문어양 #위험해일어나지마

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 19
20

문어양 . . . #목욕시간 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
10

5만원->31,000원 (Queen size) . 7.19(수) 감사 이벤트 할까해요 . . . #세상편한덮개 #블랭킷 #이불 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
14

미안해요 . 상품 포스팅에 집중하다보니 결재및 접근성을 제가 놓쳤네요 . 그래서 이번엔 홈페이지에서 공구형태로 진행할께요 . 미안하고 고마워요:) 항상 오늘도 노력하는 타코베베가 되겠습니다 . . . #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
17

밤새더라도 내일 오픈하기로 결정하고 직원들과 야근중이랍니다:) . 모아나도 좋은 제품들 준비하고 있을께요 . 내일봐요:) . . . #타코베베 #헤어밴드

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
7

모델의삶(2) . . . #퇴근은엄마사무실로 #페이는젤리한컵 #모델의삶

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
1

모델의삶(1) . . . #퇴근은엄마사무실로 #페이는젤리한컵 #모델의삶

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
2

For pink . . . #사랑스럽죠 #타코핀 #pink #타코베베 #헤어핀

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
5

마이스타일 . . . #멋스럽죠 #타코핀 #마이스타일 #타코베베 #헤어핀

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
19

고민 . 정성드려 준비한 제품이 많은데 하나하나 정성드려 제작하고 사진 촬영하고 수정하고 포스팅하려니 손이 가고 또 가네요 . 포스팅 한 제품만으로 고객과 약속대로 내일 홈페이지를 오픈해야하는지 좀 더 완성을 기해야하는지 참 고민스럽답니다 . . #엄마들의지혜를빌려봐요 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
13

청순문어 . . . #늦게일어나서 #누룩먹고 #뽀로로보고 #지각문어양

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 18
8

그만 . . . #일어나시죠 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 16
8

탄귀 . . . #탄수화물귀신 #문어양식성

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 14
30

홈페이지 7월19일(수) 오픈할 것 같아요 . . . #늦어져서미안해요 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 14
5

훗. 여자들이란 . . . #뽀뽀를해달란건가 #라는똥군의반응 #옥수수수염모자 #문어양나들이 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 13
5

시원 . . . #홀딱벗고가자 #여름휴가도못가는데 #어린이집이나가자 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 13
13

김수현 작가님 . 수채화 그림을 그리시는 김수현작가님과 타코베베가 함께해요 . 몇 가지 그림만 선공개할께요:) 인테리어그림과 교육페이지를 수채화로 표현하시는 작가님 작품이랍니다 . 곧 홈페이지에서 함께할께요:) . . . #타코베베 #김수현작가님 #교육용포스터 #인테리어그림

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 13
33

갈꺼다 . 지금도 행복한 시간일텐데 나는 과거와 미래의 시간에 숨을 쉬고 있고 현재엔 헉헉대며 달리고 있는것 같다 그래서 또 과거 사진을 보며 미래에 문어와 깨비를 두고 똥군과 여행갈 계획으로 혼자 비행기티켓을 뒤지고있다 빨리 출산해서 몸이 좀 편하고 싶다 출산후가 더 힘든거 알면서 . . . #똥군 #나또비행기티켓뒤져요 #나만믿고따라와요 @uki1214

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 13
5

아쉬움 . . . #이이쁜걸 #잘보여주고픈데 #똥손문어애미 #차량사진어찌찍어야하나요 #차량스티커 #차량마그넷 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 12
6

누룩요거트 마감 . . . #문어양밥상 #누룩요거트 #감사합니다

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 12
5

투머치누룩사랑 . . . #오늘도아침대용으로마시고출근하는문어양 #누룩요거트한잔

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 12
25

누룩 먹거리 . 저희집 장내 정상세균총완성을 책임지고 있는 누룩요거트, 소금, 젓갈 그리고 누룩까지 공구한답니다 . 누룩요거트를 집에서 직접 만들어 드시고 싶은 엄마들이 많으셨는데 오늘부터 가능해요:) . 누룩요거트의 주재료인 누룩까지 오늘 공구 함께합니다 . . . #문어양밥상 #오후2시 #60명주문받을께요:) #누룩요거트 #누룩먹거리

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 12
9

문어양밥상 . 산청 유기농 한우다짐육 유기농 한우 고기곰탕 . 매주 수요일 9am- 9pm 블로그 공구 진행합니다 . 지난주 처음 진행했던 고기곰탕에 만족도가 아주 높아 매주 진행하기로 결정했답니다:) 건강한 밥상 되세요 . . . #문어양밥상 #유기농 #한우고기 #한우다짐육 #한우고기곰탕 #산청유기농 #청정지역

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 11
49

아직은 . . . #미완성이지만 #공구기다려주시는분들이많으셔서 #차근차근 #홈페이지준비중이랍니다 #빠르면다음주에홈페이지에서만나요 #타코베베

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 11
2

모아나 밴드 핫세 골드 . . . #타코베베 #모아나밴드 #핫세골드 #길이조절밴드 #아기헤어밴드 #헤어밴드

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 11
14

차라리 . . . #눈을감자 #내남자와문어양 #문어양일상

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 11
9

송치하트 . . . #요게요게은근요물이라요 #송치하나만붙였을뿐인데 #이쁘다요:) #곧홈페이지에서만나요

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 11
4

똥표도시락 . . . #오늘부터회사에서도시락으로 #똥군고맙습니다

타코베베 ᵀᴬᴷᴷᴼᴮᴱᴮᴱ @takkobebe on Instagram photo July 10
9

길이조절 타코링 . . . #모아나와같이 #길이조절가능타코링도곧만나요:) #아기헤어밴드 #아기헤어밴드 #타코베베

Popular Now

TANGAZA BIASHARA YAKO HAPA @ommydimpoznation on Instagram photo July 22
+ Board

RUDISHA HESHIMA YA NDOA NA MAHUSIANO YAKO, kama huwezi kumfkisha mwenzio kilelen, huwez kurudia tendo zaid ya mara moja,mishipa imelegea sababu ya punyeto mpaka uume umekuwa mdgo sana kama wa mtoto mdgo(Kibamia) EPUKA AIBU HII KWA MWENZA WAKO TUMIA TIBA ZETU ZA ASILI TOKA KONGO NA ARABUNI, TUNATIBU 👍kuongeza uume saiz unayotaka matokeo baada ya siku tatu bei 90,000 👍Rudisha heshima ya ndoa yako

ขายส่งกลูต้า ยาลดนน. ยานมใหญ่💋 @glutabypuyfay on Instagram photo July 22
+ Board

P15 :ลดการทานจุกจิก หิวบ่อย ช่วยควบคุมน้ำหนัก (สำหรับคนดื้อยาไม่มาก) . ชุดล่ะ270฿ ซื้อ2ชุด ส่งฟรีems

ขายส่งกลูต้า ยาลดนน. ยานมใหญ่💋 @glutabypuyfay on Instagram photo July 22
+ Board

เม็ดสวยมากกกก เกรดส่งคลินิกนะจ้าา

ขายส่งกลูต้า ยาลดนน. ยานมใหญ่💋 @glutabypuyfay on Instagram photo July 22
+ Board

#ยาลดน้ำหนัก P30 ⚫ ขายดีมากกกก 💵💵💵 ออเดอร์ออกทำวันค้า ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะที่สุดเลย👍🏻 . (ยาลดความหิว ควบคุมการกินได้ดีมากๆ) อิ่มไว อิ่มนานทั้งวัน เป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักดีที่สุด เห็นผลใน 7-10วัน . รีวิวจริง ไม่ต้องจ้าง ขายแต่เกรดคุณภาพ เกรดส่งคลินิกยาลดน้ำหนักชั้นนำ กินแล้วเห็นผล ไม่มั่วเกรด ไม่มโน ไม่ต้องจ้างรีวิว❗ . 30 เม็ด 300฿ 50 เม็ด 450฿ 100 เม็ด 850฿ . . _____________________________ .

ขายส่งกลูต้า ยาลดนน. ยานมใหญ่💋 @glutabypuyfay on Instagram photo July 22
+ Board

#ยาลดน้ำหนัก P30 ⚫ ขายดีมากกกก 💵💵💵 ออเดอร์ออกทำวันค้า ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะที่สุดเลย👍🏻 . (ยาลดความหิว ควบคุมการกินได้ดีมากๆ) อิ่มไว อิ่มนานทั้งวัน เป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักดีที่สุด เห็นผลใน 7-10วัน . รีวิวจริง ไม่ต้องจ้าง ขายแต่เกรดคุณภาพ เกรดส่งคลินิกยาลดน้ำหนักชั้นนำ กินแล้วเห็นผล ไม่มั่วเกรด ไม่มโน ไม่ต้องจ้างรีวิว❗ . 30 เม็ด 300฿ 50 เม็ด 450฿ 100 เม็ด 850฿ . . _____________________________ .

BOXCHEVYWORLD™ 🙈 PRIVATE PAGES @boxchevy_world on Instagram photo July 22
+ Board

JUST KNOW MY BOY @mr_doe_sosa AINT DOING NO TRIPPING. YEA NO ONE WANTS THEIR WHEELS TO COME OFF WHILE THEY ARE DRIVING BUT ONE THING ABOUT DEALING WITH THESE CARS... SHIT HAPPENS. GET IT FIXED & LEARN FROM THE MISTAKES. MY BOY GOOD. STAY TUNED. U BLESSED MY BOY #OLDSKOOL #CLASSIC #BOXCHEVY #BOXCHEVYWORLD #IMPALA #CAPRICE ------------------------------------ ITS A BOXCHEVYWORLD!!! THESE BOXES "NOT

Fantezi içgiyim gecelik kostüm @gecelik_fantazi_icgiyimm on Instagram photo July 22
+ Board

FİYAT 49.90 TL WHATSAPP 0555 554 6953 👉 KAPIDA ÖDEME İMKANI (+5TL) 👉 TÜM SİPARİŞLERİNİZE SÜRPRİZ HEDİYELER 👉 TÜRKİYENİN HER YERİNE KARGO 👉hijyen nedeniyle degisim yoktur 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 #seksigiyim#seksigecelik#içgiyim#babydollskin#gecelik#gecelikmodelleri#fantazigecelik#giyim#gelinlik#gecelikmodelleri#dekolte#istanbul#sutyen#izmir#ankara#buyukbeden#buyukbedengecelik#14şubat#sevgililergünü#hed

Fantezi içgiyim gecelik kostüm @gecelik_fantazi_icgiyimm on Instagram photo July 22
+ Board

FİYAT 14.90 TL WHATSAPP 0555 554 6953 👉 KAPIDA ÖDEME İMKANI (+5TL) 👉 TÜM SİPARİŞLERİNİZE SÜRPRİZ HEDİYELER 👉 TÜRKİYENİN HER YERİNE KARGO 👉hijyen nedeniyle degisim yoktur 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 #seksigiyim#seksigecelik#içgiyim#babydollskin#gecelik#gecelikmodelleri#fantazigecelik#giyim#gelinlik#gecelikmodelleri#dekolte#istanbul#sutyen#izmir#ankara#buyukbeden#buyukbedengecelik#14şubat#sevgililergünü#hed

DC Family @dcfamily on Instagram photo July 22
+ Board

From COMIC-CON! Repost from @prideofgypsies - "Aquaman is here San Diego comic con So stoked to share all the goodies. Ps I know something you don't know. And it's Fucking amazing. 😜😜😜😜😜😜😜Yay. Awlright. Aloha AC." GREEN LANTERN?!?!?!

Fantezi içgiyim gecelik kostüm @gecelik_fantazi_icgiyimm on Instagram photo July 22
+ Board

FİYAT 24.90 TL WHATSAPP 0555 554 6953 👉 KAPIDA ÖDEME İMKANI (+5TL) 👉 TÜM SİPARİŞLERİNİZE SÜRPRİZ HEDİYELER 👉 TÜRKİYENİN HER YERİNE KARGO 👉hijyen nedeniyle degisim yoktur 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 #seksigiyim#seksigecelik#içgiyim#babydollskin#gecelik#gecelikmodelleri#fantazigecelik#giyim#gelinlik#gecelikmodelleri#dekolte#istanbul#sutyen#izmir#ankara#buyukbeden#buyukbedengecelik#14şubat#sevgililergünü#hed