@ on Instagram photo 1st January 1970

Photos from (@)

Popular Now

M.a
Archaeologist @iran.ariyaei on Instagram photo February 24
+ Board

اندرز های باستانی . .. . راستی بهترین است . راستی مایه خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی است که خواستار بهترین راستی باشد. (از نیایش ها و دعاهای مندرج در کتاب اوستا) . نخستین هنر برای مردمان خرد نیک است. (از اندرز های اوشنر دانا) . برای انجام هر کار اساسی ترین چیز کوشش است . (از اندرز های اوشنر دانا) . هنگامی که نیکی به سوی اندیشه می اید زود آنرا دریاب . (از اندرز های اوشنر دانا) . ای مردم بهتری