Photos from (@jessica.dalk)

Popular Now

صفحه روزنامه سينمايى بانى فيلم @banifilmdaily on Instagram photo January 18
+ Board

مسعود کیمیایی زیر تیغ جراحی دیروز چهارشنبه مسعود کیمیایی کارگردان سینما برای انجام عمل جراحی در بیمارستان دی تهران بستری شد. پس از انجام موفقیت آمیز عمل جراحی این کارگردان در بخش مراقبت های ویژه بستری شد و امروز پنجشنبه با مناسب شدن حال عمومی، کیمیایی به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد. کیمیایی از مدتها پیش مشکلاتی در ستون فقرات خود داشت که ناچار شد برای رهایی از این درد مزمن به انجام عمل جراحی تن د