@ on Instagram photo 1st January 1970

Photos from (@)

Popular Now

نشر شادان @shadan.pub on Instagram photo January 17
+ Board

#عاشقانه_های_شادان ** از ميان‌ انواع‌ نوشته‌های ادبی، خواندن‌ هيچ‌كدام‌ به‌ اندازه‌ی شعر، دشوار و پيچيده‌ نيست‌، زيرا از طرفی طرزِ خواندن‌ آن‌ به‌ رابطه‌ء‌ میان خواننده‌ و شعر مرتبط است و از طرفي‌ ديگر، شعر نيز مانند موسيقی‌، ابزارِ بيان‌ ظريف‌ترين‌ مسايل‌ِ فكری است‌. . امشب با #رهی_معیری و شعری زیبا از او... . رهی معیری : رباعی‌ها . یا عافیت از چشم فسون‌سازم دِه یا آن که زبان‌شکوه پردازم دِه یا