👆👆👆👆👆👆 🔺دستبند ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٠٠ گرم قيمت : ١/٦٤٥/٠٠٠ تومان طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo 13th August 2017

Photos from (@parsegold)

 @parsegold on Instagram photo December 5
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#دستبند چرم لوكس نو بدون اجرت 🔺 وزن : ٦/٤٥٠ گرم قيمت : ١/٠٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣١/٠٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير

 @parsegold on Instagram photo December 4
0

ساخت مدال ، اسم ، ماه تولد و يا هر مورد دلخواه شما در اسرع وقت https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا#انگشتر ريتون

 @parsegold on Instagram photo December 3
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#مدال قلب لوكس و زنجير بدون اجرت 🔺 وزن : ٧/٦٠٠ گرم قيمت : ١/١٥٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣٠/٢٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنج

 @parsegold on Instagram photo December 3
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#دستبند و انگشتر سياه قلم جلوا بدون اجرت 🔺 وزن دستبند : ٣٢/٢١٠ گرم قيمت : ٤/٩٩٠/٠٠٠ تومان سايز دستبند : شماره ٣ وزن انگشتر : ٧/٨٤٠ گرم قيمت : ١/٢١٥/٠٠٠ تومان سايز انگشتر : ٥٨ ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣٠/٢٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#ط

 @parsegold on Instagram photo December 3
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#نيم ست نرمال بدون اجرت 🔺 وزن : ٢٣/٤٧٠ گرم قيمت : ٣/٥٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣٠/٢٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي

 @parsegold on Instagram photo December 3
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#انگشتر بدون اجرت 🔺 وزن بدون نگين : ٥/٠٠ گرم قيمت : ٧٦٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور قيمت خام طلا گرمي ١٣٠/٢٠٠ تومان امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي

 @parsegold on Instagram photo November 27
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#دستبند آوا بدون اجرت🔺 وزن : ٢٠/٣٤٠ گرم قيمت : ٣/٠٥٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران قيمت خام طلا : ١٢٨/٢٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير و

 @parsegold on Instagram photo November 26
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#نيم ست خارجي بدون اجرت🔺 وزن بدون زنجير : ١١/٣٦٠ گرم قيمت : ١/٧٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران قيمت خام طلا : ١٢٨/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش ا

 @parsegold on Instagram photo November 26
2

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#انگشتر فيروزه مصري بدون اجرت🔺 وزن بدون سنگ : ٩/٥٠٠ گرم قيمت : ١/٤١٥/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران قيمت خام طلا : ١٢٨/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ار

 @parsegold on Instagram photo November 26
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#دستبند ترك بدون اجرت🔺 وزن بدون سنگ : ١١/٣١٠ گرم قيمت : ١/٦٨٥/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران قيمت خام طلا : ١٢٨/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزود

 @parsegold on Instagram photo November 3
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#دستبند شنی روما شماره ١ بدون اجرت🔺 وزن : ١٦/٩٣٠ گرم قيمت : ٢/٤٦٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل در شهر تهران قيمت خام طلا: ١٢٤/٢٠٠ تومان فقط رنگ سفيد موجود است https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون

 @parsegold on Instagram photo November 1
2

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#انگشتر عقيق سبز بدون اجرت🔺 وزن بدون سنگ: ٥/٧٥٠ گرم قيمت : ٨٦٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دست

 @parsegold on Instagram photo November 1
1

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#دستبند سياه قلم نو سفارش مشتري🔺 وزن : ١٨/٧٥٠ گرم قيمت : ٣/٢٥٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل فقط در شهر تهران قيمت خام طلا : ١٢٤/٢٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزو

 @parsegold on Instagram photo November 1
3

قبول و ساخت سفارش دستبند چرم و مهره اي https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا#انگشتر ريتون#انگشتر بدون اجرت#ريتون#س

 @parsegold on Instagram photo October 29
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺سرويس گل تمام تراش بدون اجرت 🔺 وزن : ٢٢/٧٠٠ گرم قيمت : ٣/٢٧٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دس

 @parsegold on Instagram photo October 26
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🌹فروش ويژه گرمي ١٣٥/٠٠٠ تومان🌹 🔺#زنجير كارتير مردانه بدون اجرت 🔺 وزن : ٦١/٨٦٠ گرم قيمت : ٨/٣٥٠/٠٠٠ تومان طول : ٥٧ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي

 @parsegold on Instagram photo October 22
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#مدال صليب بدون اجرت 🔺 وزن : ١٠/١٥٠ گرم قيمت : ١/٤٥٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قي

 @parsegold on Instagram photo October 20
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#زنجير و دستبند كارتير مردانه بدون اجرت 🔺 وزن : ٣١/٠٨٠ گرم قيمت : ٤/٥٠٠/٠٠٠ تومان طول زنجير : ٥٧ سانتي متر طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطن

 @parsegold on Instagram photo October 17
1

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#نيم ست BVLGARI بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٩٨٠ گرم قيمت : ١/٨٩٥/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#ط

 @parsegold on Instagram photo October 16
0

👆👆👆👆👆👆 🔺دستبند ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١١/٩٨٠ گرم قيمت : ١/٧٥٠/٠٠٠ تومان طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشت

 @parsegold on Instagram photo October 16
0

👆👆👆👆👆👆 🔺انگشتر فلاور ياقوت سرخ 🔺 وزن : ٦/٨٣٠ گرم قيمت : ٢/٤٠٠/٠٠٠ تومان ٢٠ عدد ياقوت قرمز ماركيز ٠/٣٠ قيراط جواهر گرد سفيد ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستب

 @parsegold on Instagram photo September 22
2

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#گردن آويز Cartier نو بدون اجرت🔺 وزن : ٧/٤١٠ گرم قيمت : ١/١٢٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند

 @parsegold on Instagram photo September 19
1

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺#نيم ست ميناكاري ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٠/٦٦٠ گرم قيمت : ١/٥٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور امكان تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند

 @parsegold on Instagram photo September 18
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺نيم ست و زنجير ونيزي بدون اجرت🔺 وزن نيم ست : ١٦/٠٣٠ گرم قيمت زنجير : ٢/٣٣٠/٠٠٠ تومان وزن زنجير : ٤/١٤٠ گرم قيمت زنجير : ٦٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير

 @parsegold on Instagram photo September 16
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 #سرويس بدون اجرت 🔺 وزن: ٢٩/٩٥٠ گرم قيمت : ٤/٤٢٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگ

 @parsegold on Instagram photo September 14
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#سرويس تمام تراش بدون اجرت🔺 وزن: ٣٤/١٠٠ گرم قيمت : ٥/٠١٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#ج

 @parsegold on Instagram photo September 10
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 #نيم ست آوا بدون اجرت 🔺 وزن نيم ست : ٢١/٣١٠ گرم قيمت : ٣/١٥٠/٠٠٠ تومان وزن زنجير : ١٢/٩٢٠ گرم قيمت : ١/٩٠٠/٠٠٠ تومان طول : ٥٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون مالي

 @parsegold on Instagram photo September 4
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 #نيم ست اكسترا خارجي بدون اجرت 🔺 وزن: ١٦/٣٠٠ گرم قيمت : ٢/٤٢٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت منا

 @parsegold on Instagram photo August 31
1

👆👆👆👆👆👆 🔺#سرويس نرمال بدون اجرت 🔺 وزن : ٢٤/٤١٠ گرم قيمت : ٣/٥١٥/٠٠٠ تومان ارسال رايگان امكان تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگش

 @parsegold on Instagram photo August 30
1

👆👆👆👆👆👆 🔺 #دستبند ليزري بدون اجرت 🔺 وزن: ٣/٣١٠ گرم قيمت : ٤٨٠/٠٠٠ تومان ارسال به سراسر كشور تسويه در محل در شهر تهران https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo August 19
0

👆👆👆👆👆👆 🔺سرويس زيتون بدون اجرت🔺 وزن: ٣٢/١٣٠ گرم قيمت : ٤/٣٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#س

 @parsegold on Instagram photo August 17
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 #سرويس ترك ظريف بدون اجرت 🔺 وزن: ٢٦/٥٦٠ گرم قيمت : ٣/٦٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#

 @parsegold on Instagram photo August 13
0

👆👆👆👆👆👆 🔺دستبند ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٠٠ گرم قيمت : ١/٦٤٥/٠٠٠ تومان طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo August 11
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺سرويس طرح ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٦/١٢٠ گرم قيمت : ٢/١٨٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستب

 @parsegold on Instagram photo August 10
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#نيم ست بدون اجرت 🔺 وزن نيم ست : ١٥/٤٧٠ گرم قيمت : ٢/١٢٠/٠٠٠ تومان وزن زنجير : ٥/٠١٠ گرم قيمت : ٦٨٥/٠٠٠ تومان طول زنجير : ٤٥ سانتي متر https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا ق

 @parsegold on Instagram photo August 9
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#نيم ست مينا كاري شده بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٢٦٠ گرم قيمت : ١/٦٨٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#س

 @parsegold on Instagram photo August 7
0

👆👆👆👆👆👆 🔺سرويس رمانس تمام تراش بدون اجرت 🔺 وزن : ٤٤/٥٤٠ گرم قيمت : ٥/٨٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دست

 @parsegold on Instagram photo August 6
2

👆👆👆👆👆👆 انگشتر ♥️ وزن : ٣/٠١٠ گرم قيمت : ٤٨٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا#انگشتر ريتون#انگشتر

Popular Now

آرشیو عڪس های تاریخـی ملایــر @malayer_book on Instagram photo December 11
+ Board

. مرحوم وجیه الله منتج معروف به حاجی وجی در قهوه خانه پارک دهه پنجاه شمسی . + این قهوه خانه در مجاورت میدان دکتر بابک و در همسایگی کتابخانه علامه مجلسی قرار داشت. در فیلم علی سورچی نیز یک سکانس چند دقیقه ای در این مکان فیلم برداری شده است. . @Archive_Malayer_Book © www.Malayer-Book.Ir #malayer_book #mustseeiran #hamedan #malayer #Tehran #Iran #ملایر #ملایری #همدان #همدانی #هگمتانه #ایران #مل

eXtrastores @extrastores on Instagram photo December 11
+ Board

هل ترغب بربح جوال موتو إي بلس؟ إليك كيفية الربح معنا إحزر كم ميجابيكسل في كاميرا الجوال الأمامية خذ صورة للبوست وانشرها ومنشن حسابنا مع إجابتك *سيتم اختيار فائز عشوائياً كل يومين *تنتهي المسابقة في 14 ديسمبر *تأكد من أن حسابك عام Do you want to win a Moto e Plus? Here's how Guess the mobile's front camera MPs Take a screenshot of this post, publish it on your profile and tag us with your answer *O

صفحه رسمی ازقديما Azghadima @azghadima on Instagram photo December 11
+ Board

متاسفانه ناهید دایی جواد ، خواننده برنامه گلها امروز بر سانحه تصادف از میان ما رفت😢 گروه ازقدیما به علاقمندان ایشون و خانواده محترمشون تسلیت گفته و آرزوی سلامتی برای بازماندگان این عزیز را دارد. روحش شاد و یادش گرامی به رسم یادبود و یادآوری، برنامه شماره ۴۲۴ از گلهای رنگارنگ ، با اجرای ایشان را در کانال ارسال کردیم T.me/azghadima #ناهیددایی_جواد #گلهای_رنگارنگ #ازقدیما #قدیمیا #پست_قبلی_رو_ببین

فساتين سهرة  الكويت @fadoua_collection on Instagram photo December 11
+ Board

اشرايكم بالفستان 😍😍😍😍🌹💔 متخصصون بتفصيل فساتين السهره والعروس طبق الاصل بارقى انواع الخام💯 وبكل دقة وحرفية ,تنفيد جميع المقاسات ونوفر كل الالوان (مستعدون لتصميم اي فستان خارج حسابنا) كما بااستطاعتكم التعديل والتغيير عالموديل بما يتناسب مع اذواقكم👌 للاستفسار والطلب whatsapp فقط ✅ 0096594944099 🔔 لتنبيه فقط بعض الموديلات الموجوده بحسابنا منقوله من حسابات مصممين 👗 ‎@ المصمم وليد العرجاني #be4andaft