👆👆👆👆👆👆 🔺دستبند ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٠٠ گرم قيمت : ١/٦٤٥/٠٠٠ تومان طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo 13th August 2017

Photos from (@parsegold)

 @parsegold on Instagram photo August 19
0

👆👆👆👆👆👆 🔺سرويس زيتون بدون اجرت🔺 وزن: ٣٢/١٣٠ گرم قيمت : ٤/٣٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#س

 @parsegold on Instagram photo August 17
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 #سرويس ترك ظريف بدون اجرت 🔺 وزن: ٢٦/٥٦٠ گرم قيمت : ٣/٦٤٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#

 @parsegold on Instagram photo August 13
0

👆👆👆👆👆👆 🔺دستبند ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٠٠ گرم قيمت : ١/٦٤٥/٠٠٠ تومان طول دستبند : ٢٠ سانتي متر ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo August 11
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺سرويس طرح ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ١٦/١٢٠ گرم قيمت : ٢/١٨٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستب

 @parsegold on Instagram photo August 10
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#نيم ست بدون اجرت 🔺 وزن نيم ست : ١٥/٤٧٠ گرم قيمت : ٢/١٢٠/٠٠٠ تومان وزن زنجير : ٥/٠١٠ گرم قيمت : ٦٨٥/٠٠٠ تومان طول زنجير : ٤٥ سانتي متر https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا ق

 @parsegold on Instagram photo August 9
0

👆👆👆👆👆👆 🔺#نيم ست مينا كاري شده بدون اجرت 🔺 وزن : ١٢/٢٦٠ گرم قيمت : ١/٦٨٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#س

 @parsegold on Instagram photo August 7
0

👆👆👆👆👆👆 🔺سرويس رمانس تمام تراش بدون اجرت 🔺 وزن : ٤٤/٥٤٠ گرم قيمت : ٥/٨٠٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دست

 @parsegold on Instagram photo August 6
2

👆👆👆👆👆👆 انگشتر ♥️ وزن : ٣/٠١٠ گرم قيمت : ٤٨٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا#انگشتر ريتون#انگشتر

 @parsegold on Instagram photo August 2
0

👆👆👆👆👆👆 🔺سرويس مينياتوري نو بدون اجرت 🔺 وزن : ٣٩/٥٥٠ گرم قيمت : ٥/٤٥٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان به سراسر كشور https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند

 @parsegold on Instagram photo July 29
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 انگشتر فيوژن بدون اجرت🔺 وزن : ٧/٨٦٠ گرم قيمت : ١/٠٧٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا#

 @parsegold on Instagram photo July 28
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 انگشتر ريتون بدون اجرت🔺 وزن : ١٠/٦١٠ گرم قيمت : ١/٤٤٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#دستبند سياه قلم#سياه قلم#جلوا#دستبند جلوا

 @parsegold on Instagram photo July 27
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 نيم ست آوا نو بدون اجرت🔺 وزن نيم ست : ٢١/٣٦٠ گرم قيمت نيم ست : ٢/٩٠٠/٠٠٠ تومان وزن زنجير : ٤/٢١٠ گرم قيمت زنجير : ٥٧٠/٠٠٠ تومان طول زنجير : ٤٥ سانتي متر https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند

 @parsegold on Instagram photo July 23
0

👆👆👆👆👆👆 🌹پيشنهاد ويژه 🌹 🔺 دستبند و انگشتر سياه قلم جلوا نو بدون اجرت 🔺 وزن دستبند : ٢٦/١٨٠ گرم قيمت دستبند : ٣/٥٥٠/٠٠٠ تومان سايز دستبند : شماره ٣ وزن انگشتر : ٨/٩١٠ گرم قيمت انگشتر : ٩٥٠/٠٠٠ تومان سايز انگشتر : ٥٨ ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم س

 @parsegold on Instagram photo July 22
0

👆👆👆👆👆👆 🔺 دستبند فيوژن نو بدون اجرت 🔺 وزن : ٢٠/١٣٠ گرم قيمت : ٢/٧٢٠/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#

 @parsegold on Instagram photo July 21
1

👆👆👆👆👆👆 🔺 انگشتر فانتزي اجرت دار 🔺 وزن : ٤/١٤٠ گرم قيمت : ٦٤٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#انگشتر#انگشتر شرق#

 @parsegold on Instagram photo July 20
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺دستبند آوا نو بدون اجرت🔺 وزن : ١٢/٠٤٠ گرم قيمت : ١/٦٢٥/٠٠٠ تومان ارسال رايگان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#دستبند آوا#دستبند نو#طلا قيمت مناسب#

 @parsegold on Instagram photo May 2
0

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺دستبند جسيكا ترك بدون اجرت 🔺 وزن : ٢٩/٤٥٠ گرم قيمت : ٤/٠٧٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#جسيكا#دستبند خارجي#خرجي#ايتاليايي#ترك#

 @parsegold on Instagram photo April 24
1

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ 🔺نيم ست چنل بدون اجرت 🔺 وزن : ١٩/٩٤٠ گرم قيمت : ٢/٧٥٠/٠٠٠ تومان https://t.me/parsegold1 امکان خرید حضوری و غیر حضوری ارسال رايگان به تمام نقاط کشور #طلا#دستبند#ریتون#گلد#بدون_اجرت#طلای بدون اجرت#gold#طلای عروس#عروس#طلا كم اجرت#نيم ست#زنجير#زنجيرطنابي#بدون ماليات#بدون ارزش افزوده#زنجير ونيزي#

Popular Now